[Video] Giới thiệu về AI, mạng Neuron, Máy học (Machine Learning), Học sâu (Deep learning)
Posted by: cms_admin
skip_previous fast_rewind skip_next fast_forward
Nguồn YouTube
Keywords:
Quy trình so sánh giữa Software Developer và ML Engineer

Tổng hợp từ:
  • Garner documents
  •  https://www.youtube.com/channel/UCgGPFnfemG_lz5nA6xMfvBg
Advertiment